بابک طهماسبی مدیر هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس در خصوص تشکیل “شورای مشورتی مسجدسلیمانی های ساکن اهواز” گفت تشکیل این شورا در دستور کار ما قرار دارد و با سرعت در حال پیگیری است.
ما در این شورا مهمترین دغدغه مان پیگیری مشکلات عدیده ی شهر و برگزاری جلسات مستمر با مدیران استانی و کشوری در این خصوص و همچنین تشکیل کمیته های قوی استعدادیاب در زمینه های علمی؛فرهنگی؛هنری؛اجتماعی و…است تا بتوانیم شهر را از وضعیت فعلی خارج سازیم وی همچنین گفت متاسفانه هر بار افراد مختلف با شعارهای فراوان به عنوان نماینده ی شهر انتخاب و مشغول به کار میشوند اما تغییر محسوسی در وضع شهر دیده نمی شود و کماکان همه ی مشکلات ۴٠ سال گذشته سر جای خود پابرجا هستند که ما با تشکیل این شورا موضوعات را پیگیری و سهل انگاری در خصوص مسجدسلیمان را تاب نخواهیم اورد.
وی در ادامه گفت:باید برای بهتر شدن اوضاع تلاش کرد و شعار ما همواره”داشتن امید و تزریق روحیه جنگیدن با مشکلات به بدنه ی جامعه”است و در این راه با تمام توان تلاش خواهیم کرد.

 

 

 

بابک طهماسبی مدیر هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس در خصوص تشکیل “شورای مشورتی مسجدسلیمانی های ساکن اهواز” گفت تشکیل این شورا در دستور کار ما قرار دارد و با سرعت در حال پیگیری است.
ما در این شورا مهمترین دغدغه مان پیگیری مشکلات عدیده ی شهر و برگزاری جلسات مستمر با مدیران استانی و کشوری در این خصوص و همچنین تشکیل کمیته های قوی استعدادیاب در زمینه های علمی؛فرهنگی؛هنری؛اجتماعی و…است تا بتوانیم شهر را از وضعیت فعلی خارج سازیم وی همچنین گفت متاسفانه هر بار افراد مختلف با شعارهای فراوان به عنوان نماینده ی شهر انتخاب و مشغول به کار میشوند اما تغییر محسوسی در وضع شهر دیده نمی شود و کماکان همه ی مشکلات ۴٠ سال گذشته سر جای خود پابرجا هستند که ما با تشکیل این شورا موضوعات را پیگیری و سهل انگاری در خصوص مسجدسلیمان را تاب نخواهیم اورد.
وی در ادامه گفت:باید برای بهتر شدن اوضاع تلاش کرد و شعار ما همواره”داشتن امید و تزریق روحیه جنگیدن با مشکلات به بدنه ی جامعه”است و در این راه با تمام توان تلاش خواهیم کرد.