وزیر جهاد کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی

امروز دکتر کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی و هیئت همراه به خوزستان سفر کرد.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی ، مدیر جهاد کشاورزی خوزستان گفت: امروز صبح وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای سفر خود به استان خوزستان ابتدا از کانون گرد و غبار خوزستان بازدید میدانی کرد.
خدا رحم امیری زاده افزود:بازدید میدانی از طرح های آبیاری و کشاورزی شهرستان های هندیجان ،شادگان همچنین بازید از طرح آبخیز داری مهسنبلی هفتکل از مهمترین برنامه های دکتر کاظم خاوازی خواهد بود.
وی ادامه داد :بازدید از بند خاکی غیر همگن رسی و بند غلطکی شهرستان هفتکل نیز بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شود.
به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی ، مدیر جهاد کشاورزی خوزستان گفت: امروز صبح وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای سفر خود به استان خوزستان ابتدا از کانون گرد و غبار خوزستان بازدید میدانی کرد.خدا رحم امیری زاده افزود:بازدید میدانی از طرح های آبیاری و کشاورزی شهرستان های هندیجان ،شادگان همچنین بازید از طرح آبخیز داری مهسنبلی هفتکل از مهمترین برنامه های دکتر کاظم خاوازی خواهد بود.به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی ، مدیر جهاد کشاورزی خوزستان گفت: امروز صبح وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای سفر خود به استان خوزستان ابتدا از کانون گرد و غبار خوزستان بازدید میدانی کرد.خدا رحم امیری زاده افزود:بازدید میدانی از طرح های آبیاری و کشاورزی شهرستان های هندیجان ،شادگان همچنین بازید از طرح آبخیز داری مهسنبلی هفتکل از مهمترین برنامه های دکتر کاظم خاوازی خواهد بود.به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی ، مدیر جهاد کشاورزی خوزستان گفت: امروز صبح وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای سفر خود به استان خوزستان ابتدا از کانون گرد و غبار خوزستان بازدید میدانی کرد.خدا رحم امیری زاده افزود:بازدید میدانی از طرح های آبیاری و کشاورزی شهرستان های هندیجان ،شادگان همچنین بازید از طرح آبخیز داری مهسنبلی هفتکل از مهمترین برنامه های دکتر کاظم خاوازی خواهد بود.به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی ، مدیر جهاد کشاورزی خوزستان گفت: امروز صبح وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای سفر خود به استان خوزستان ابتدا از کانون گرد و غبار خوزستان بازدید میدانی کرد.خدا رحم امیری زاده افزود:بازدید میدانی از طرح های آبیاری و کشاورزی شهرستان های هندیجان ،شادگان همچنین بازید از طرح آبخیز داری مهسنبلی هفتکل از مهمترین برنامه های دکتر کاظم خاوازی خواهد بود.