مصرف برق

مصرف برق

مصرف برق در خوزستان در ساعت پیک مصرف دیروز نسبت به مدت مشابه پارسال یک و دو دهم درصد افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی ، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: دیروز اوج مصرف برق در خوزستان در ساعت ۱۵ و یک دقیقه و به میزان هفت هزار و ۸۸۰ مگاوات به ثبت رسید.

وی افزود: این میزان نسبت به مشابه پارسال که هفت هزار و ۷۸۲ مگاوات بوده است، رشد یک و دو دهم درصدی مصرف برق را نشان می‌دهد.

وی از شهروندان خواست با رعایت الگوی مصرف، به ویژه در ساعات پیک یا اوج مصرف یعنی از ساعت ۱۳ تا ۱۷ و از غروب اهواز تا ساعت ۲۳ صرفه‌جویی کرده تا صنعت برق را در تامین برق پایدار همراهی کنند.

مصرف برق در خوزستان در ساعت پیک مصرف دیروز نسبت به مدت مشابه پارسال یک و دو دهم درصد افزایش یافت.به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی ، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: دیروز اوج مصرف برق در خوزستان در ساعت ۱۵ و یک دقیقه و به میزان هفت هزار و ۸۸۰ مگاوات به ثبت رسید.وی افزود: این میزان نسبت به مشابه پارسال که هفت هزار و ۷۸۲ مگاوات بوده است، رشد یک و دو دهم درصدی مصرف برق را نشان می‌دهد.وی از شهروندان خواست با رعایت الگوی مصرف، به ویژه در ساعات پیک یا اوج مصرف یعنی از ساعت ۱۳ تا ۱۷ و از غروب اهواز تا ساعت ۲۳ صرفه‌جویی کرده تا صنعت برق را در تامین برق پایدار همراهی کنند.شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: دیروز اوج مصرف برق در خوزستان در ساعت ۱۵ و یک دقیقه و به میزان هفت هزار و ۸۸۰ مگاوات به ثبت رسید.وی افزود: این میزان نسبت به مشابه پارسال که هفت هزار و ۷۸۲ مگاوات بوده است، رشد یک و دو دهم درصدی مصرف برق را نشان می‌دهد.وی از شهروندان خواست با رعایت الگوی مصرف، به ویژه در ساعات پیک یا اوج مصرف یعنی از ساعت ۱۳ تا ۱۷ و از غروب اهواز تا ساعت ۲۳ صرفه‌جویی کرده تا صنعت برق را در تامین برق پایدار همراهی کنند.