طی حکمی ازسوی سرهنگ حسن باقری فرمانده بسیج شهیدتندگویان مهندس محمد دانشی بعنوان فرمانده پایگاه بسیج شرکت ملی حفاری ایران منصوب واززحمات علی سالمی تقدیر شد
این مراسم باحضور مدیران وشورای بسیج شهیدتندگویان ومدیرعامل وفرمانده بسیج شهیدتندگویان وزارت نفت/جنوب برگزارشد.

پایگاه خبری جهان انرژی؛این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی می‌نماییم.

*

طی حکمی ازسوی سرهنگ حسن باقری فرمانده بسیج شهیدگویان مهندس محمد دانشی بعنوان فرمانده پایگاه بسیج شرکت ملی حفاری ایران منصوب واززحمات علی سالمی تقدیر شد
این مراسم باحضور مدیران وشورای بسیج شهیدتندگویان ومدیرعامل وفرمانده بسیج شهیدتندگویان وزارت نفت/جنوب برگزارشد.

پایگاه خبری گفتمان نیوز این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی می‌نماییم.

طی حکمی ازسوی سرهنگ حسن باقری فرمانده بسیج شهیدگویان مهندس محمد دانشی بعنوان فرمانده پایگاه بسیج شرکت ملی حفاری ایران منصوب واززحمات علی سالمی تقدیر شد
این مراسم باحضور مدیران وشورای بسیج شهیدتندگویان ومدیرعامل وفرمانده بسیج شهیدتندگویان وزارت نفت/جنوب برگزارشد.

پایگاه خبری گفتمان نیوز این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی می‌نماییم.

طی حکمی ازسوی سرهنگ حسن باقری فرمانده بسیج شهیدگویان مهندس محمد دانشی بعنوان فرمانده پایگاه بسیج شرکت ملی حفاری ایران منصوب واززحمات علی سالمی تقدیر شد
این مراسم باحضور مدیران وشورای بسیج شهیدتندگویان ومدیرعامل وفرمانده بسیج شهیدتندگویان وزارت نفت/جنوب برگزارشد.

پایگاه خبری گفتمان نیوز این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی می‌نماییم.

طی حکمی ازسوی سرهنگ حسن باقری فرمانده بسیج شهیدگویان مهندس محمد دانشی بعنوان فرمانده پایگاه بسیج شرکت ملی حفاری ایران منصوب واززحمات علی سالمی تقدیر شد
این مراسم باحضور مدیران وشورای بسیج شهیدتندگویان ومدیرعامل وفرمانده بسیج شهیدتندگویان وزارت نفت/جنوب برگزارشد.

پایگاه خبری گفتمان نیوز این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی می‌نماییم.

طی حکمی ازسوی سرهنگ حسن باقری فرمانده بسیج شهیدگویان مهندس محمد دانشی بعنوان فرمانده پایگاه بسیج شرکت ملی حفاری ایران منصوب واززحمات علی سالمی تقدیر شد
این مراسم باحضور مدیران وشورای بسیج شهیدتندگویان ومدیرعامل وفرمانده بسیج شهیدتندگویان وزارت نفت/جنوب برگزارشد.

پایگاه خبری گفتمان نیوز این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی می‌نماییم.