فاضلاب اهواز

فاضلاب اهواز

اجرای طرح جامع فاضلاب اهواز بیش از ۴۰ درصد پیشرفت کاری داشته است.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی ، قائم مقام شرکت آب و فاضلاب اهواز گفت: طرح جامع فاضلاب اهواز بر اساس مطالعات و بررسی‌ها توسط شرکت شرکت آب وفاضلاب کشور تدوین شده است.
احمد باقری افزود:تاکنون اجرای این طرح تاکنون ۴۱ درصد پیشرفت کاری داشته است.
وی ادامه داد: با تامین اعتبار صندوق توسعه ملی برای فاضلاب اهواز پیش بینی می‌شود اجرای طرح جامع فاضلاب بین ۶۵ تا ۷۰ درصد پیشرفت کند.
 
 شبکه خطوط  فاضلاب اهواز ۲ هزار و ۳۰۰ کیلومتر است

 ۴۱۲ هزار مشترک در اهواز  زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب اهواز هستند.

اجرای طرح جامع فاضلاب اهواز بیش از ۴۰ درصد پیشرفت کاری داشته است.به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی ، قائم مقام شرکت آب و فاضلاب اهواز گفت: طرح جامع فاضلاب اهواز بر اساس مطالعات و بررسی‌ها توسط شرکت شرکت آب وفاضلاب کشور تدوین شده است. احمد باقری افزود:تاکنون اجرای این طرح تاکنون ۴۱ درصد پیشرفت کاری داشته است. وی ادامه داد: با تامین اعتبار صندوق توسعه ملی برای فاضلاب اهواز پیش بینی می‌شود اجرای طرح جامع فاضلاب بین ۶۵ تا ۷۰ درصد پیشرفت کند.اجرای طرح جامع فاضلاب اهواز بیش از ۴۰ درصد پیشرفت کاری داشته است.به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی ، قائم مقام شرکت آب و فاضلاب اهواز گفت: طرح جامع فاضلاب اهواز بر اساس مطالعات و بررسی‌ها توسط شرکت شرکت آب وفاضلاب کشور تدوین شده است. احمد باقری افزود:تاکنون اجرای این طرح تاکنون ۴۱ درصد پیشرفت کاری داشته است. وی ادامه داد: با تامین اعتبار صندوق توسعه ملی برای فاضلاب اهواز پیش بینی می‌شود اجرای طرح جامع فاضلاب بین ۶۵ تا ۷۰ درصد پیشرفت کند.اجرای طرح جامع فاضلاب اهواز بیش از ۴۰ درصد پیشرفت کاری داشته است.به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی ، قائم مقام شرکت آب و فاضلاب اهواز گفت: طرح جامع فاضلاب اهواز بر اساس مطالعات و بررسی‌ها توسط شرکت شرکت آب وفاضلاب کشور تدوین شده است. احمد باقری افزود:تاکنون اجرای این طرح تاکنون ۴۱ درصد پیشرفت کاری داشته است. وی ادامه داد: با تامین اعتبار صندوق توسعه ملی برای فاضلاب اهواز پیش بینی می‌شود اجرای طرح جامع فاضلاب بین ۶۵ تا ۷۰ درصد پیشرفت کند.