معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از جمع‌آوری مراکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا خبر داد.

دکتر سید محمد علوی اظهار کرد: میزان استقبال از واکسیناسیون کرونا در خوزستان به شدت کاهش یافته است به گونه‌ای که در استان ۵ میلیون نفری در برخی روزها تنها یک هزار و ۵۰۰ نفر برای واکسیناسیون مراجعه می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی، وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، افزود: بنابراین در ستاد استانی مقابله با کرونا تصمیم گرفته شد مراکز تجمیعی واکسیناسیون جمع‌آوری و برای واکسیناسیون بر مراکز خدمات جامع سلامت تمرکز شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از جمع‌آوری مراکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا خبر داد.

دکتر سید محمد علوی اظهار کرد: میزان استقبال از واکسیناسیون کرونا در خوزستان به شدت کاهش یافته است به گونه‌ای که در استان ۵ میلیون نفری در برخی روزها تنها یک هزار و ۵۰۰ نفر برای واکسیناسیون مراجعه می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی، وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، افزود: بنابراین در ستاد استانی مقابله با کرونا تصمیم گرفته شد مراکز تجمیعی واکسیناسیون جمع‌آوری و برای واکسیناسیون بر مراکز خدمات جامع سلامت تمرکز شود.

 معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از جمع‌آوری مراکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا خبر داد.

دکتر سید محمد علوی اظهار کرد: میزان استقبال از واکسیناسیون کرونا در خوزستان به شدت کاهش یافته است به گونه‌ای که در استان ۵ میلیون نفری در برخی روزها تنها یک هزار و ۵۰۰ نفر برای واکسیناسیون مراجعه می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی، وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، افزود: بنابراین در ستاد استانی مقابله با کرونا تصمیم گرفته شد مراکز تجمیعی واکسیناسیون جمع‌آوری و برای واکسیناسیون بر مراکز خدمات جامع سلامت تمرکز شود.به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی، وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، افزود: بنابراین در ستاد استانی مقابله با کرونا تصمیم گرفته شد مراکز تجمیعی واکسیناسیون جمع‌آوری و برای واکسیناسیون بر مراکز خدمات جامع سلامت تمرکز شود.