سیل

بازید مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از محل اسکان سیل زدگانروستاهای بخش الهایی

مهندس احمد محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب روز سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ از محل اسکان سیل زدگان روستاهای بخش الهایی بازدید کرد.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی ،  این بازدید با هدف نظارت بر فعالیت پایگاه سلامت بهداشت روانی – اجتماعی این شرکت که در این مکان دایر شده است صورت

گرفت.

مهندس محمدی، با قدردانی از تلاش همه دست اندرکاران و بویژه خانواده بزرگ صنعت نفت که در این مکان به مردم سیل زده خدمت رسانی می کنند گفت: صنعت نفت

تا عادی شدن شرایط در کنار مردم خواهد بود.

وی همچنین گفت: خدمات پایگاه سلامت بهداشت روانی – اجتماعی مناطق نفت خیز جنوب و کادر درمانی بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز موجب شور و نشاط بویژه

در کودکان شده است و امیدواریم گوشه ای از آلام این مردم تسکین یابد.

شایان ذکر است پایگاه سلامت بهداشت روانی – اجتماعی خانواده با هدف کاهش فشارهای روانی ناشی از حادثه سیل و  در بین سیل زدگان بخش الهایی راه اندازی

شد.

در این پایگاه روزانه دو گروه ۱۰ نفره از کارشناسان مددکاری اجتماعی، امور بانوان و امور ورزش خدماتی در حوزه بازی درمانی، کتابخوانی، ورزش و خدمات مشاوره  به

سیل زدگان ارائه می دهند.

مناطق نفت خیز جنوب و کادر درمانی بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز موجب شور و نشاط بویژهدر کودکان شده است و امیدواریم گوشه ای از آلام این مردم تسکین یابد.شایان ذکر است پایگاه سلامت بهداشت روانی – اجتماعی خانواده با هدف کاهش فشارهای روانی ناشی از حادثه سیل و  در بین سیل زدگان بخش الهایی راه اندازیشد.در این پایگاه روزانه دو گروه ۱۰ نفره از کارشناسان مددکاری اجتماعی، امور بانوان و امور ورزش خدماتی در حوزه بازی درمانی، کتابخوانی، ورزش و خدمات مشاوره  بهسیل زدگان ارائه می دهند.