در شرایطی که غم نان بر گرده ی کارگر سنگینی می کند…در شرایطی که دختران تحصیل کرده ی همشهری و هموطن برای داشتن یک شغل آبرومند از بام تا شام دعا میکنند…می دوند و حتی شمع روشن می کنند و دعا می کنند..!

وقتی جوان تحصیلکرده برای یافتن یک شغل آبرومند به زمین و زمان رو می زند و غرورش را می شکند و دست آخر پیک موتوری و رانتدگی تاکسی سهم او می شود..!

آیا مدیری که از رانت و قدرت خود استفاده می کند و فرزند نازپرورده اش  را که در خوشبینانه ترین وضعیت…دارای IQ زیر متوسط نیز هست را به استخدام نفت در می آورد خائن نیست؟

آیا اینکه در شرایطی که “استخدام در دستگاه دولتی “علی الخصوص نفت؛منتهی الیه آرزوی هر جوان است..را مدیرانی قبضه کرده اند و فقط فرزندان و اقوام خود را بصورت زیرپوستی استخدام می کنند خیانت نیست؟

در دیالوگ های اول فیلم هزاردستان از مرحوم علی حاتمی؛أبوالفتح (علی نصیریان)که از اعضای انجمن مجازات است و در نقش کفاش ظاهر می شود می گوید:

در شرایطی که مردم نان ندارند و بچه ی کارگر از فرط گرسنگی سنگ به شکم میبندد رییس خائن أنبار قله؛آرد را احتکار کرده و راه نان؛بر سفره ی مردم بسته است و سزای خائن مرگ است…

حال در نفت وقتی مثلا مدیری در مارون به خیال اینکه زرنگ است فرزند خود را در کارون استخدام می کند یا بالعکس..! و شغل و کار را احتکار می کند با او چه باید کرد؟

آیا او اشک در چشم جوانان بی پناه و بدون پارتی ما دیده است؟که اینچنین اسب خود را چهارنعل بر صفحه ی شطرنج رانت و قدرت می راند؟

یا وقتی مدیر تازه از راه رسیده ای خود به ستاد می آید و B تایپ نشین میشود و فرزند خودرا با این خیال که چشمان تیزبین عقاب رسانه نمی بیند و کور است!در برومی میگمارد..! و فرزند دیگرش را در بهینه سازی مشغول بکار می نماید…!

یا مدیری که تمام دوره های آموزش را بعد از انتصاب با تاریخ سالها قبل در سیستم برای خود به تاریخ بعد از انتصاب وارد میکند!!

کلمه ی “خیانت و سوء استفاده “واژه ای بسیار شرافتمند و متعالی است در مقابل چنین مدیران و چنین رفتاری…

امروز بر آنیم که با انتشار لیستی  بلند بالا از مدیرانی که فرزندان خود را در نفت با استفاده از قدرت و نفوذ خود به کار گماردند…سندی دیگر از تخلفاتی که متاسفانه دارد در نفت مرسوم می شود را منتشر کرده و برگ زرین  دیگری از مجاهدت رسانه ای و مطبوعاتی را بر تاریخ این مرز و بوم به ثبت برسانیم و بر مدیران متخلف زنهار بیدارباش بنوازیم

و سخنی با مدیرانی که خود را تافته ی جدا بافته می دانند و چون کبک سر خود به زیر برف جهالت کرده اند…ما به نمایندگی از هزاران بلکه میلیون ها جوان بیکار ایرانی و خوزستانی بر شما تشر میزنیم که مواظب رفتار و کردار خود باشید چرا که رسانه به عنوان بازوی توانمند دستگاه نظارتی شما را و عملکردتان را رصد میکند…و وای بر کسانی که دم از قانون و قانون مداری میزنند اما عملا” دست به تخلفات و ساختارشکنی می زنند…

منتظر انتشار لیست دقیق و کاملی از مدیران متخلف و رانت خوار در آینده ی نزدیک باشید

٢۵دیماه٩۵/قطعا فردا…آبستن حوادث دیگر است