طی احکامی جداگانه از سوی استاندار خوزستان، یک معاون فرماندار، ۲ بخشدار، ۶ سرپرست معاونت فرمانداری و ۲ سرپرست بخشداری منصوب شدند.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری استان، استاندار خوزستان دراحکام جداگانه‌ای حجت اله قیصری، احمد سواری، سید صالح نیکدار بینش، علیرضا شرفی، امیدجوکار، سید مهدی چلوی و حمید جهان بین را به ترتیب به عنوان معاون فرماندار شهرستان دزپارت، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی خرمشهر، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری امیدیه، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی دشت آزادگان، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی هندیجان، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی شوش و سرپرست معاونت برنامه ریز و امور عمرانی مسجدسلیمان منصوب کرد.

دکتر صادق خلیلیان ،همچنین در احکام جداگانه‌ای حسین رحیمی، ابراهیم ساکی، هادی سبزی و سید مسعود حاصلی مفرد را به ترتیب به عنوان بخشدار شهیون دزفول، بخشدار اسماعیلیه اهواز، سرپرست بخشداری مرکزی خرمشهر و سرپرست بخشداری جایزان امیدیه منصوب کرد.

*

طی احکامی جداگانه از سوی استاندار خوزستان، یک معاون فرماندار، ۲ بخشدار، ۶ سرپرست معاونت فرمانداری و ۲ سرپرست بخشداری منصوب شدند.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری استان، استاندار خوزستان دراحکام جداگانه‌ای حجت اله قیصری، احمد سواری، سید صالح نیکدار بینش، علیرضا شرفی، امیدجوکار، سید مهدی چلوی و حمید جهان بین را به ترتیب به عنوان معاون فرماندار شهرستان دزپارت، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی خرمشهر، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری امیدیه، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی دشت آزادگان، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی هندیجان، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی شوش و سرپرست معاونت برنامه ریز و امور عمرانی مسجدسلیمان منصوب کرد.

دکتر صادق خلیلیان ،همچنین در احکام جداگانه‌ای حسین رحیمی، ابراهیم ساکی، هادی سبزی و سید مسعود حاصلی مفرد را به ترتیب به عنوان بخشدار شهیون دزفول، بخشدار اسماعیلیه اهواز، سرپرست بخشداری مرکزی خرمشهر و سرپرست بخشداری جایزان امیدیه منصوب کرد.