معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت با انتشار توئیتی از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مربوط به رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی؛ سجاد خلیلی در حساب کاربری‌اش در توئیتر نوشته است:

«آیین‌نامه اجرایی مربوط به رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت ابلاغ شد.

اسناد ابلاغی:

۱- آیین نامه اجرایی بند «ص» تبصره یک قانون بودجه

۲- قرارداد جدید بین وزارت نفت و شرکت نفت

۳- دستورالعمل جدید اوزان و احجام

اسناد ۲ و ۳ در دولت جدید تهیه شده‌اند».

*

معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت با انتشار توئیتی از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مربوط به رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی؛ سجاد خلیلی در حساب کاربری‌اش در توئیتر نوشته است:

«آیین‌نامه اجرایی مربوط به رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت ابلاغ شد.

اسناد ابلاغی:

۱- آیین نامه اجرایی بند «ص» تبصره یک قانون بودجه

۲- قرارداد جدید بین وزارت نفت و شرکت نفت

۳- دستورالعمل جدید اوزان و احجام

اسناد ۲ و ۳ در دولت جدید تهیه شده‌اند»

.

معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت با انتشار توئیتی از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مربوط به رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی؛ سجاد خلیلی در حساب کاربری‌اش در توئیتر نوشته است:

«آیین‌نامه اجرایی مربوط به رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت ابلاغ شد.

اسناد ابلاغی:

۱- آیین نامه اجرایی بند «ص» تبصره یک قانون بودجه

۲- قرارداد جدید بین وزارت نفت و شرکت نفت

۳- دستورالعمل جدید اوزان و احجام

اسناد ۲ و ۳ در دولت جدید تهیه شده‌اند».

معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت با انتشار توئیتی از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مربوط به رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی؛ سجاد خلیلی در حساب کاربری‌اش در توئیتر نوشته است:

«آیین‌نامه اجرایی مربوط به رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت ابلاغ شد.

اسناد ابلاغی:

۱- آیین نامه اجرایی بند «ص» تبصره یک قانون بودجه

۲- قرارداد جدید بین وزارت نفت و شرکت نفت

۳- دستورالعمل جدید اوزان و احجام

اسناد ۲ و ۳ در دولت جدید تهیه شده‌اند».