به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی ، ‌ با توجه به مصوبه نوزدهمین جلسه تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۴۰۰ شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی، مقرر شد مرحله تکمیل ظرفیت برای رشته محل‌هایی که ظرفیت آنها خالی مانده، همراه با رشته محل‌های جدید در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ انجام شود.

با توجه به رشته محل های جدید و ظرفیت خالی مانده در مجموع بیش از ۳۴ هزار و ۵۰۰ نفر برای گروه های علوم انسانی، علوم پایه، فنی مهندسی، هنر، دامپزشکی، زبان و کشاورزی و منابع طبیعی در نظر گرفته شده است.

پذیرش در دوره های روزانه، نوبت دوم، پیام نور، مجازی پیام نور، غیرانتفاعی، مجازی غیرانتفاعی، پردیس خودگردان و مجازی دولتی صورت می گیرد. بیشترین پذیرش مربوط به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و دوره های مجازی غیرانتفاعی است.

 

 

 

 

با توجه به رشته محل های جدید و ظرفیت خالی مانده در مجموع بیش از ۳۴ هزار و ۵۰۰ نفر برای گروه های علوم انسانی، علوم پایه، فنی مهندسی، هنر، دامپزشکی، زبان و کشاورزی و منابع طبیعی در نظر گرفته شده است.

پذیرش در دوره های روزانه، نوبت دوم، پیام نور، مجازی پیام نور، غیرانتفاعی، مجازی غیرانتفاعی، پردیس خودگردان و مجازی دولتی صورت می گیرد. بیشترین پذیرش مربوط به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و دوره های مجازی غیرانتفاعی است.

با توجه به رشته محل های جدید و ظرفیت خالی مانده در مجموع بیش از ۳۴ هزار و ۵۰۰ نفر برای گروه های علوم انسانی، علوم پایه، فنی مهندسی، هنر، دامپزشکی، زبان و کشاورزی و منابع طبیعی در نظر گرفته شده است.

پذیرش در دوره های روزانه، نوبت دوم، پیام نور، مجازی پیام نور، غیرانتفاعی، مجازی غیرانتفاعی، پردیس خودگردان و مجازی دولتی صورت می گیرد. بیشترین پذیرش مربوط به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و دوره های مجازی غیرانتفاعی است.